СВЪРЖИ СЕ С НАС

+359877554533

ПРЕГЛЕД И ТЕСТ

на всяка пратка 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин WWW.NMODA.BG

Oбщи условия на договорите за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между:

 1. „ЕН МОДА“ ЕООД, със седалище в град София, с ЕИК BG204237917, представлявано от Управителя Мехмед Метин Иса, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

     и

 1. лицето, съгласило се с настоящите "ОБЩИ УСЛОВИЯ", наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин nmoda.bg.

Чл. 1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите "Общи условия" да закупува предлаганите в електронен магазин www.nmoda.bg стоки.

Чл. 2. Доставчикът публикува на адрес www.nmoda.bg:

 • описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
 • продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по "Закона за защита на потребителите";
 • периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
 • всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

Чл. 3. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.nmoda.bg стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.nmoda.bg. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени, Доставчикът има право да прекрати Договора и да откаже да изпълни поръчката. Преди извършване на изявлението Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Чл. 4. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките, предлагани чрез www.nmoda.bg.

Чл. 4.1. С акта на регистрацията си Потребителят дава съгласие да получава e-mail кореспонденцията, информационен Бюлетин, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез e-mail, sms и по всякакъв електронен път.  В случай че Потребителят не желае да получава e-mail кореспонденция, рекламен Бюлетин или известия по електронен път, може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика, като изпрати имейл на електронна поща sales@nmoda.bg с тема Unsubscribe.

Чл. 5. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки в онлайн магазин www.nmoda.bg след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон "Вход". Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

 • определяне на вида, размера и количеството на стоката и натискане на виртуален бутон “КУПИ”, обозначен под съответна стока;
 • потвърждение на вида, размера и количеството на стоката чрез натискане на виртуален бутон с изображение „кошница” в горния десен ъгъл на електронния магазин, показващ броя на избраните продукти, както и общата им цена. След натискането на съответния бутон Потребителят има възможност да види избраният от него продукт/и и общата им цена и с натискането на виртуален бутон „Поръчай” потвърждава поръчката си и преминава към Стъпка 1 – Данни за клиента.
 • Във виртуалния прозорец Стъпка 1 – Данни за клиента, Потребителят попълва на кирилица координатите си за доставка и чрез бутона „Продължи” премнава към следващата стъпка - Стъпка 2 - Преглед на поръчката.
 • Във виртуалния прозорец Стъпка 2 - Преглед на поръчката, Потребителят има възможност да избере един от възможните варианти за доставка – доставка до адрес или доставка до офис на еконт, в зависимост от което се изчислява и цената на доставката. При избор на вариант доставка до офис на еконт, при правилно въведена информация за адрес в предишната стъпка, системата дава възможност на Потребителя в изскачащ прозорец да избере чрез бутона „Потвърди избрания адрес” най-близкия до адреса му офис, или друг по-удобен за него такъв.
 • Последната стъпка за финализиране на заявката е бутонът „ПОРЪЧАЙ”, след натискането на който Потребителят получава информация, че поръчката му е приета, както и индивидуален номер на поръчката. Същата информация Потребителят получава и на посочената от него при формата за регистрация електронна поща.

Чл. 5.1. Представител на магазина  предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин www.nmoda.bg и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

Чл. 6. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

Чл. 7. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, банков път или по друг начин уговорен между Потребителя и Представител на електронния www.nmoda.bg, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Чл. 8. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на онлайн магазин www.nnmoda.bg и Потребителя.

Чл. 9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Чл. 10. Доставчикът се задължава: да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл. 11. Доставчикът има право:

 • да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;
 • да събира и използва информация относно своите потребители при спазване на Закона за защита на личните данни.

Чл. 12. Доставчикът:

 • полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
 • не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
 • не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
 • няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Чл. 13. Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 • да получи стоката;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Чл. 14. Потребителят има право на:

 • достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
 • да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите/;
 • да получи в пълен размер заплатените от него суми, без разходите за доставка, в случаите на недължимо платено;

 Чл. 14.1. При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 15. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Чл. 16. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Чл. 17. Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Чл. 18. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.